Stypendia szkolne

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy na podstawie nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec, który obowiązuje od nowego roku szkolnego 2023/2024

Niniejsza informacja określa:
 1. Rodzaje pomocy
 2. Adresatów pomocy
 3. Formy pomocy
 4. Warunki, jakie należy spełnić by otrzymać pomoc
 5. Wysokość pomocy
 6. Tryb, sposób przyznawania i wypłaty stypendium szkolnego
 7. Tryb, sposób przyznawania i wypłaty zasiłku szkolnego

 

Ad. 1.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Zasiłek szkolny natomiast ma charakter jednorazowy

i przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodziców, pożar i zalanie mieszkania, nagła choroba ucznia, kradzież itp.).

Ad. 2.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim ,a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia ,nie dłużej jednaki niż do ukończenia 24 roku życia.
Ad. 3.

Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych ,zajęć sportowych, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych oraz innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,
 3. świadczenia pieniężnego, w przypadku uznania przez Burmistrza Szydłowca, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe / nie jest celowe.
Ad. 4.

Aby otrzymać pomoc trzeba spełnić kilka warunków:

 1. być uczniem/słuchaczem/wychowankiem odpowiedniego typu szkoły/kolegium/ośrodka (wymienionego w art. 90b ust. 3 i 4 w/w ustawy) i mieć odpowiedni wiek/być dotkniętym niepełnosprawnością,
 2. znajdować się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (aktualnie dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 600 zł), w której ponadto występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina, zdarzenie losowe,
 3. zamieszkiwać na terenie gminy Szydłowiec.
Ad. 5.

Wysokość pomocy jest uzależniona od zakwalifikowania ucznia do jednej z trzech grup dochodowych:

 1. dochód miesięczny (netto) na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 40 % kryterium dochodowego - wysokość stypendium wynosi 194 zł miesięcznie,
 2. dochód miesięczny (netto) na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 40 % do 70 % kryterium dochodowego – wysokość stypendium wynosi 148,50 zł miesięcznie
 3. dochód miesięczny (netto) na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 70 % do 100 % kryterium dochodowego – wysokość stypendium wynosi 105 zł miesięcznie.
Ad. 6.
 1. Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek. Uprawnionymi do złożenia wniosku są:
  1. rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń,
  2. dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka w rozumieniu art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.),
  3. organ może też działać z urzędu.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego. W wyjątkowych przypadkach określonych przepisami prawa wniosek może zostać złożony po terminie.
 3. Wraz z wnioskiem należy złożyć niezbędne dokumenty, w tym takie, które pozwolą określić sytuację dochodową rodziny (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Wykaz wymaganych dokumentów zawarty jest w druku wniosku.
 4. W roku szkolnym 2023/2024 stypendium będzie wypłacane w 4 transzach. Dyrektor ośrodka określi w formie zarządzenia terminy wypłat. Informacja o tym będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej ośrodka.
 5. Wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć rachunki/faktury imienne poświadczające wydatkowaną kwotę lub inne dokumenty poświadczające wydatki związane ze stypendium oraz poświadczające rodzaj poniesionych wydatków zgodnie z wykazem wydatków kwalifikowanych, który stanowi załącznik do regulaminu. Wymienione faktury/rachunki/inne dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonych przez organ terminach. W tej sprawie dyrektor ośrodka wyda stosowne zarządzenie.
 6. Wnioskodawca może wykazać fakt poniesienia wydatków związanych ze stypendium na podstawie innych środków dowodowych przewidzianych przepisami prawa, które podlegają ocenie przez organ prowadzący postępowanie.
 7. Faktury/rachunki/inne dokumenty muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę. Muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej. Nazewnictwo zakupionych artykułów figurujących na rachunku powinno odpowiadać nazewnictwu z wykazu wydatków kwalifikowanych. Prawidłowość przedkładanych dokumentów będzie podlegała ocenie przez organ prowadzący postępowanie.
 8. W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują rachunki/faktury za wydatki wymienione w załączniku do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec. Wykazane wydatki powinny być poniesione w okresie od lipca 2023 roku do końca okresu przysługiwania stypendium wynikającego z decyzji administracyjnej. Wyjątek stanowią opłaty czesne za naukę oraz abonament internetowy, które to powinny być poniesione tylko w okresie przysługiwania stypendium.
 9. Jeżeli wnioskodawca nie potwierdzi w całości poniesionych wydatków związanych ze stypendium w postaci faktur /dokumentów /innych dowodów tj. wydatki nie będą odpowiadać wysokości należnego stypendium według zaszeregowania wypłata stypendium nastąpi w innej wysokości tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.
 10. Wypłacone kwoty stypendium, które nie zostały potwierdzone wymaganymi rachunkami/fakturami/innymi środkami dowodowymi podlegają zwrotowi.
Ad. 7.

Do trybu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu dotyczące trybu przyznania stypendium szkolnego z uwzględnieniem dodatkowych przepisów:

 1. przesłanką przyznania tej formy pomocy jest wystąpienie zdarzenia losowego, które musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
 2. zasiłek szkolny może być przyznany raz lub dwa razy w roku szkolnym,
 3. wysokość zasiłku szkolnego stanowi pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 323 z późn. zm)
 4. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Uwaga:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu nie przyjmuje niekompletnych dokumentów.

Postępowania w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 2, sekcja dodatków mieszkaniowych, stypendiów i zasiłków szkolnych, pok. nr 16.