Klub „Senior +” w Gminie Szydłowiec

W 2021 roku w Gminie Szydłowiec w ramach Programu „Senior+” na lata 2021 – 2025 został zmodernizowany i doposażony budynek na potrzeby działalności ośrodka wsparcia dla seniorów. Uchwałą Nr XXXV/254/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu w dniu 22 listopada 2021 roku został utworzony na terenie Gminy Szydłowiec Klub „Senior+”, który wszedł w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Budynek Klubu jest parterowy, nie posiada żadnych ograniczeń jeżeli chodzi  o wejście/wjazd dla osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). W budynku znajduje się 8 pomieszczeń wraz z korytarzem o łącznej powierzchni 185 m2. Na powierzchnię tę składają się: pomieszczenie ogólnodostępne, aneks kuchenny, łazienka, szatnia, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, pomieszczenie komputerowe, pomieszczenie kierownika, pomieszczenie przeznaczone na potrzeby: biblioteczki oraz magazynowania produktów do zajęć arteterapii, a także produktów terapii aktywności intelektualnej  oraz korytarz.

Klub rozpoczął swoją działalność od stycznia 2022. Klub jest przeznaczony zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach modułu I dla 30 uczestników. Zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale IV programu wieloletniego „Senior+” celem głównym zadania publicznego było zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+. W związku z powyższym celem funkcjonowania Klubu „Senior +” w Gminie Szydłowiec było w szczególności zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+, poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym: oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Zgodnie z założeniami przynależność do Klubu dała uczestnikom przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijała zainteresowania i zdolności. Klub ma do zaoferowania mnóstwo ciekawych zajęć. Seniorzy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym gminy.

Utworzenie Klubu Senior + miało w swoim założeniu przyczynić się do poprawy jakości życia seniorów w środowisku lokalnym, zapewnić seniorom wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, zwiększyć zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnych oraz promować aktywne starzenia się. Wszystkie powyższe założenia zostały spełnione. Zostały spełnione do tego stopnia, że liczba uczestników w 2023 roku została zgodnie z założeniami zwiększona z 30 do 36 osób. Podkreślić należy, że jest to przede wszystkim zasługa wypełnienia ww. założeń, a na drugim miejscu dopiero możliwości metrażowych utworzonego obiektu (5m2/osobę). W Klubie i po za nim prowadzone są różne zajęcia obejmujące usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Funkcjonowanie Klubu Seniora niewątpliwie zmniejszyły negatywne objawy starości, w tym związane z nimi koszty społeczne. Ponadto zaproponowane seniorom formy aktywności w sposób znaczący przyczyniają się do rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości, przynależności, realizowania planów życiowych, przystosowania do zmieniających się warunków oraz oczekiwań społecznych i własnych możliwości.. Klub „Senior +" działa (zgodnie z zapisem programu) min. 20 godz. w tygodniu.