RODO
ikona PDF Klauzula informacyjna dotycząca:
  • ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.
  • ustalenia prawa do dodatku energetycznego zgodnie z ustawą o prawie energetycznym z 10 kwietnia 1997 r.
ikona PDF Klauzula informacyjna dotycząca:
ustalenia prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 r.
ikona PDF Klauzula informacyjna dotycząca:
ustalenia prawa do świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
ikona PDF Klauzula informacyjna dotycząca:
ustalenia prawa do świadczeń wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
ikona PDF Klauzula informacyjna dotycząca:
ustalenia prawa do świadczeń wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
ikona PDF Klauzula informacyjna dotycząca:
ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
ikona PDF Klauzula informacyjna dotycząca:
ustalenia prawa do świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnionych oraz w celu realizacji innych zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
ikona PDF Klauzula informacyjna dotycząca:
  • prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w tych sprawach
ikona PDF Klauzula informacyjna dotycząca:
wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na podstawie art. 411 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska
ikona PDF Klauzula informacyjna dotycząca:
obsługi wniosku o przyznanie dodatku węglowego


ikona PDF Klauzula informacyjna dotycząca:
obsługi wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła