Co to jest przemoc?

Przemoc domowa -nowa definicja ustawowa

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535) jest obecnie obowiązującym aktem prawnym w Polsce. Ustawa ta określa zadania, zasady i postępowania wobec osób doznających, osoby stosujących i świadków przemocy domowej.

W dniu 9 marca 2023 r. została podpisana ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 535). Zmiany te wprowadzają m.in. nową definicję przemocy domowej, która zastępuje sformułowanie “przemoc w rodzinie”, która brzmi następująco:

Zgodnie z art.  2. Ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o: Osobie doznającej przemocy domowej - należy przez to rozumieć:

 1. małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 2. wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
 3. c) rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 4. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 5. osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 6. osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 7. osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 8. małoletniego - wobec których jest stosowana przemoc domowa.

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec osób.

Osobie stosującej przemoc domową - należy przez to rozumieć pełnoletniego, który dopuszcza się przemocy domowej wobec osób, o których mowa powyżej.

Świadku przemocy domowej - należy przez to rozumieć osobę, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

 

Formy przemocy domowej:

 • Przemoc fizyczna:

bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne .

 • Przemoc psychiczna:

izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie, i inne .

 • Przemoc seksualna:

zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne.

 • Przemoc ekonomiczna:

niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokojenie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych oraz ich sprzedawanie i inne.

 • Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają, i inne.

 • Inne:

zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub leków i inne.

ZAPAMIĘTAJ PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM !!!

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim m.in. za:

 • znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art. 207 Kodeksu Karnego);
 • uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób (art. 217 k.k.);
 • pozbawienie człowieka wolności (art. 189 k.k.);
 • grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (art. 190 k.k.);
 • wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie (art. 190a § 1 k.k.);
 • utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody (art. 191a k.k.);
 • doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności (art. 197 k.k.); Przestępstwo to popełnia również małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka!
 • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała (art. 156 k.k.);
 • spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa (art. 157 § 1 i 2 k.k.);
 • uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k.k.);
 • porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art. 210 k.k.);
 • uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru (art. 211 k.k.);
 • obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania (art. 200 k.k.);

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich

SZUKAJ POMOCY - PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE

Szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

Nie musisz godzić się na przemoc. Masz prawo do obrony i wsparcia. Możesz zapewnić sobie i swoim dzieciom bezpieczeństwo!

Pamiętaj, że z powodu przemocy cierpisz nie tylko Ty. Cierpią także Twoi najbliżsi! Z powodu przemocy w rodzinie cierpią także dzieci, które nie są bezpośrednimi ofiarami, ale świadkami przemocy. Obserwowanie scen przemocy z udziałem rodziców pozostawia bolesny ślad w psychice dziecka.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie – Zareaguj! Nie bądź obojętny! Miej odwagę pomóc osobom doznającym przemocy!

PAMIĘTAJ!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice.

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podejmij czynności umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności.