Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu jest jednostką organizacyjną Gminy Szydłowiec.

Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu jest systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych w celu przeciwdziałania marginalizacji, wykluczeniu oraz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Szydłowiec.

 

Celem głównym Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Cele szczegółowe to:

 1. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 2. zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
 3. zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom lub rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą,
 4. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Ośrodek rozpatruje i analizuje w szczególności potrzeby mieszkańców Gminy Szydłowiec w zakresie świadczeń z:

 • pomocy społecznej,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych,
 • postępowań wobec dłużników,
 • zasiłków dla opiekunów,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • „Za życiem"
 • Karcie Dużej Rodziny.