logo ministerstwo rodziny i polityki spolecznej

loga flagaRP godloRP

Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku ogłoszoną kolejną edycją Programu Gmina Szydłowiec po raz kolejny wnioskowała o środki finansowe na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Gmina Szydłowiec planuje realizację usługi dla 11 osób, które wymagają wysokiego wsparcia w tym: 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 182 godzin przypadających na jednego uczestnika Programu.

Zapisy uczestników do programu rozpoczęto od listopada 2023 roku tj. po umieszczeniu informacji, że Gmina Szydłowiec zamierza aplikować o wsparcie finansowe na świadczenia usługi opieki wytchnieniowej – edycja 2024. W związku z powyższym osoby, które wyraziły wolę przystąpienia do Programu prosimy o składanie kart zgłoszenia w siedzibie MOPS, wraz z innymi dokumentami oraz aktualną kserokopią orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
Zgodnie ze złożonym wnioskiem Program na terenie Gminy Szydłowiec realizowany będzie do 20 grudnia 2024 r.

Druki do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  2. Oświadczenie o wskazaniu osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej
  3. Klauzulę informacyjną RODO
  4. Klauzulę informacyjną RODO Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wzory ww. formularzy można również otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu przy ul. Jana Kilińskiego 2 w godz. od. 800 do 1500 w pok. nr 9.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 48 617 64 81 lub 48 617 18 12