Znak - Flaga Polski - Godło Polski

Gmina Szydłowiec realizuje Program

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowany jest ze środków pochodzących z państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym.

Dofinansowanie – 490 697,52 zł

Całkowita wartość– 490 697,52 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługami „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w ramach Programu zostanie objęte  25 osób, w tym:

-  3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

-  15 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-  7 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 Program wpłynie na:

- poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia,

- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych,

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność,

- poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich środowisku,

- budowanie motywacji do dążenia realizacji postawionych sobie celów oraz pokonywania własnych słabości związanych z niepełnosprawnością

 Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.