Gmina Szydłowiec we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu rozpoczyna od 15 kwietnia 2024 roku realizację Programu „Złota Rączka dla Seniora” w Gminie Szydłowiec, który został pilotażowo na 2024 rok przyjęty uchwałą przez Radę Miejską w Szydłowcu w dniu 12 marca 2024 roku.

Program „Złota Raczka dla Seniora” w Gminie Szydłowiec polega na świadczeniu drobnych, bezpłatnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniora. Katalog proponowanych usług obejmuje czynności niewymagające posiadania specjalistycznych uprawnień. Niemniej wykonanie wymienionych w Programie świadczeń może sprawiać wiele trudności seniorom.

Przyjęte kryteria przyznania pomocy wprowadzają między innymi wymóg ukończenia 65. roku życia, bycia mieszkańcem Gminy Szydłowiec, mieszkania samotnie lub z inną osobą, której stan zdrowia uniemożliwia wykonanie usług określonych w Programie oraz stałe zamieszkiwanie w lokalu, w którym ma być wykonana usługa. Ponadto Program szczegółowo określa zakres świadczonej pomocy, katalog napraw, które mogą być zgłaszane w ramach programu, tryb zgłaszania i warunki udzielania oraz sposób jego finansowania.

Program przyczyni się do podniesienia jakości życia osób starszych, jednocześnie budując w nich poczucie wsparcia i przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu.

Regulamin Programu został zamieszczony w załączniku poniżej. W celu przystąpienia do programu należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu przy ulicy Jana Kilińskiego 2 do pok. nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, tel. kontakt. 48 617 18 12.

Pliki do pobrania:

[PDF] - Program Złota Rączka dla Seniorów w Gminie Szydłowiec