Gmina Szydłowiec realizuje Program
"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany jest ze środków pochodzących z państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym.

Dofinansowanie – 87 766,87 zł

Całkowita wartość– 87 766,87 zł

Głównym celem Programu

jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługami „Opieki wytchnieniowej” w ramach Programu zostanie objęte 11 osób, w tym:

  • 2 rodziców/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16.roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • 9 rodziców/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w wymiarze 182 godzin przypadających na jednego uczestnika Programu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.