1. W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” na terenie miasta Szydłowca funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 2. Powołanie Zespołu nastąpiło na podstawie: uchwały Nr 301/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 3. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
 4. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 2, Szydłowiec Kontakt telefoniczny: 48617 64 87 w godzinach: 8.00-15.00
 5. Do zadań Zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 6. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Policji, Oświaty i Ochrony Zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie zobowiązani są do realizacji procedury „Niebieska Karta”.
 7. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza części „A” Niebieska Karta, który niezwłocznie (oryginał) , nie później niż w ciągu 7 dni od daty wszczęcie procedury jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (liczy się data wpływu do ZI). Kartę „B” procedury „Niebieska Karta”, która zawiera pouczenie o przysługujących prawach i informację o możliwościach uzyskania pomocy wręcza się osobie doznającej przemocy.
 8. Przewodniczący zespołu po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta” w terminie do 3 dni informuje pozostałych członków Zespołu..
 9. Osobę doznającą przemocy zaprasza się na posiedzenie ZI, osobę stosującą przemoc w rodzinie wzywa się na posiedzenie ZI.
 10. Spotkanie z osobą doznającą przemocy i osobą podejrzaną o stosowanie przemocy nie może odbywać się w tym samym miejscu o tym samym czasie.
 11. Na posiedzeniu ZI z osobą doznającą przemocy zostaje wypełniona „Karta C” oraz przygotowana propozycja pomocy.
 12. Z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie zostaje wypełniona „Karta D”.
 13. Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.
 14. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 15. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
 • Policji
 • Oświaty
 • Ochrony Zdrowia
 • Kurator Sądowy