Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje, że 20.12.2022r. została opublikowana ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz.2687).

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł
  na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB.

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r. Wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r. jest możliwy, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  nie przekraczają 2100 zł, 
  lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;
  Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390). W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Opłacona faktura VAT

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Gdzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, pokój nr 13, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ale musi być on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji. Burmistrz miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku
o refundację podatku VAT, burmistrz odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Wzór wniosku o refundację VAT od gazu można pobrać z linku poniżej:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/